تاسیسات مکانیکی

تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل مجموعه ای از سازه ها و اجزایی است که ساختار سیستم های داخلی ساختمان را جهت بهبود سطح آسایش زندگی بشر ایده آل می سازد.

جزئیات نصب وان

در این فایل جزئیات نصب وان در کف قرار دارد که مناسب برای نقشه های سازه، معماری و تاسیسات مکانیکی…

0
5,000 تومان