تاسیسات مکانیکی

تأسیسات مکانیکی ساختمان شامل مجموعه ای از سازه ها و اجزایی است که ساختار سیستم های داخلی ساختمان را جهت بهبود سطح آسایش زندگی بشر ایده آل می سازد.

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.