مجموعه جزئیات مانع برگشت جریان برای حفاظت آب آشامیدنی

این مجموعه جزئیات زیر می باشد: جزئیات مانع برگشت جریان از نوع فاصله هوایی در دهانه برداشت آب جزئیات مانع…

0
15,000 تومان